Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Parczewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

 

SEKRETARIAT

- Dziennik korespondencji jawnej sekretariatu
- Dziennik przepisów resortowych
- Dziennik podawczy,
- Dziennik przepisów,
- Rejestry teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych,
- Rejestr wydanych delegacji służbowych
- Książka doręczeń przesyłek miejscowych;
- Rejestr przesyłek Poczty Specjalnej
- Rejestr wysłanych i otrzymanych wyników krwi
- Rejestr wysłanych kart Mrd-5/1
- Rejestr zatrzymanych praw jazdy
- Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
- Rejestr rachunków KPP Parczew
- Rejestr imienny wezwań dla policjantów KPP Parczew


WYDZIAŁ KRYMINALNY

- Rejestr śledztw i dochodzeń
- Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego
- Rejestr czynności wykonanych w trybie art. 308 kpk,
- Dziennik dowodów rzeczowych,

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

- Ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
- Rejestr notatników służbowych;
- Książka kontroli osób zatrzymanych;
- Książka przyjęć ambulatoryjnych;
- Książka wydania broni
- Książka służby konwojowej,
- Książka służby i odpraw ,
- Książka ewidencji sprzętu,
- System Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych SEWIK – nadzór merytoryczny [w systemie rejestrowane są wszystkie zdarzenia drogowe zgłoszone   Policji, które pociągnęły za sobą ofiary w ludziach (wypadki drogowe) bądź wyłącznie straty materialne (kolizje drogowe);
- Rejestr skarg i wniosków,
- Rejestr listów i anonimów,

 

ZESPÓŁ DS. KADR I SZKOLENIA

- Ewidencja etatowa i stanowisk pozaetatowych – Komendy Powiatowej Policji w Parczewie,
- Zbiór zarządzeń i rozkazów organizacyjnych wydawanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Parczewie;
- Ewidencja pieczęci i stempli komórek organizacyjnych KPP w Parczewie;
- Ewidencja zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego policjantów i pracowników Policji oraz członków ich rodzin;
- Rejestr wystawionych zaświadczeń o dokonaniu zgłoszenia w ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego policjantów, ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych pracowników Policji oraz członków ich rodzin;
- Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników policji;
- Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych dla członków rodziny pracownika;
- Rejestr wydanych legitymacji służbowych policjanta;
- Rejestr wydanych oznak identyfikacji indywidualnej policjanta;
- Rejestr postępowań dyscyplinarnych, wyjaśniających, orzeczeń i postanowień wydanych przez KPP w Parczewie w postępowaniach dyscyplinarnych
 

ZESPÓŁ DS. FINANSÓW

- Ewidencje czasu pracy
- Ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich
- Ewidencja dokumentów księgowych (faktur, rachunków).
- Ewidencja mandatów karnych
- Ewidencja zaświadczeń finansowych
- Ewidencja wydatków finansowych
- Ewidencja przychodów i rozchodów finansowych (depozyty, akredytywa, zaliczki, mandaty karne gotówkowe)

 

ZESPÓŁ DS. MATERIAŁOWO-TECHNICZNYCH

- Ewidencja pozostałych środków trwałych,
- Ewidencja wydanych upoważnień, zaświadczeń do prowadzenia pojazdów służbowych,
- Rejestr wydanych skierowań na badania lekarskie,
- Ewidencja wypadków i kolizji dotyczących służbowego sprzętu transportowego,
- Ewidencja obrotów materiałów pędnych i smarów,
- Ewidencja obrotów sprzętu do mpis
- Ewidencja indywidualna sprzętu transportowego,
- Rejestr wyjazdów sprzętu transportowego – książka dyspozytora,
- Ewidencja zleceń na wykonywanie OC.

Metryczka

Data publikacji : 12.05.2009
Data modyfikacji : 30.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Parczewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Dąbrowska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kot
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Kot
do góry