Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Parczewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

 

Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r., Nr 30. poz. 168 z póź. zm.).
- Instrukcja kancelaryjna stanowiąca załącznik do decyzji Nr 255/05 z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie i podległych jednostkach organizacyjnych
 

-
instrukcja kancelaryjna
 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Sprawy do Komendy Powiatowej Policji w Parczewie wnoszone mogą być osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pomocą faxu (0-83 355-32-44). Przyjmowane i załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Wpływające pisma rejestrowane są w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji i dekretowane przez niego na poszczególne komórki organizacyjne, właściwe do załatwienia danej sprawy. Następnie pisma powyższe są dekretowane przez naczelników bądź kierowników komórek i przekazywane merytorycznym pracownikom, celem ich załatwienia i udzielenia odpowiedzi.
Kontakt z pracownikami oraz bliższe informacje można uzyskać telefonując do sekretariatu Komendanta Policji pod numer tel. (0-83 355-32-16).

 

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:


Komendant Powiatowy Policji w Parczewie 
Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Parczewie


• w poniedziałki w godz.: 15:00 - 17:00 


W sytuacjach szczególnych, gdy nie ma funkcjonariuszy Policji o zaistniałych zdarzeniach proszę informować służby dyżurne:


Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Parczewie
tel. całodobowo 47 814-32-90
tel. alarmowy 997 lub 112 

Metryczka

Data publikacji : 12.05.2009
Data modyfikacji : 23.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Parczewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kot
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kot
Osoba modyfikująca informację:
Artur Łopacki
do góry